Friday, January 8, 2010

PERTUKARAN MAZHAB MENURUT PERSPEKTIF ULAMA'


Apabila anda lahir di negara-negara nusantara seperti , Malaysia,Indonesia, Singapura, Brunai atau Thailand Selatan, maka boleh dikatakan secara automatiknya mazhab pegangan anda adalah mazhab Syafi’i. Dalam keadaan apapun jua, seeloknya kita tetaplah berpegang kepada mazhab Syafi’i.Namun kita masih tidak boleh terlepas dalam memilih mazhab lain dalam setengah keadaan sepertimana dalam bab cara bayaran zakat dan sebagai nya. Selain mazhab Syafi’i, ada mazhab-mazhab lain yang dianut oleh umat Islam. persoalan yang suka saya bincangkan, ( Bagaimana hukumnya kalau kita berpindah-pindah mazhab) Bolehkah? Untuk lebih jelasnya silakan dibaca keterangan yang singkat ini.

Pendapat Para Ulama Mengenai Pertukaran Mazhab

[1] Golongan pertama yaitu golongan yang mewajibkan beramal dengan satu mazhab

Mereka terdiri daripada para ulama usul al-Fiqh seperti al-Jilily, al-Aamidi, Ibn Hajib, Ibn Hajar al-Haitsami, Ibn Munir,dan lain-lain. Menurut mereka, pertukaran kepada pendapat mazhab lain hanyalah sekedar perbuatan mempermainkan hukum syarak dan menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, perbuatan menukar mazhab adalah haram dan beramal dengan satu mazhab adalah wajib. Sebagian dari mereka membolehkan bertukar mazhab di kala darurat. Melarang bertukar mazhab hanya karena ditakuti menurut hawa nafsu dan mempermainkan syarak adalah satu hujah yang tidak cukup kuat.

[2] Golongan kedua adalah golongan yang membolehkan pindah mazhab

Mereka terdiri dari mayoritas ulama usul al-Fiqh dan ulama fiqh sendiri. Menurut mereka, tidak wajib beramal dengan satu mazhab saja dan boleh mengikuti pendapat-pendapat dari mazhab-mazhab lainnya. Walaupun begitu, mereka tidak mengharamkan perbuatan beramal dengan satu mazhab saja, karena banyak golongan muslim yang yang tidak mampu memahami dalil dan perbincangan para ulama. Dengan demikian mereka boleh mengikuti pendapat mufti mereka.

[3] Golongan ketiga adalah golongan yang mewajibkan bertukar mazhab dan mengharamkan beramal dengan satu mazhab saja (haram bermazhab)

Pendapat ini telah dinukilkan oleh Ibn Amir al-Haaj dari Ibn al-Hummam. Ini juga pendapat Ibn Hazm al-Zahiri.

Syarat-syarat Pertukaran Mazhab Bagi Golongan Kedua

Adapun para ulama berbeda pendapat mengenai syarat-syarat pertukaran mazhab.

[1] Golongan yang membolehkan bertukar mazhab secara mutlak.

Ini adalah pendapat al-Suyuti di dalam kitabnya al-Hawi li al-Fatawi jilid 1, hal 297.

[2] Golongan yang membolehkan bertukar mazhab dengan syarat tarjih.

Mereka terdiri dai ulama usul al-Fiqh seperti al-Nawawi, Ibn Burhan, Imam Ahmad dan golongan Hanabilah, al-Rafi’i, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim, dan lain-lain. Menurut mereka, tidak salah bagi seorang muslim bertukar mazhab lain yang sesuai dengannya, dengan syarat pendapat yang diikuti itu adalah pendapat yang paling tepat atau rajih.

[3] Golongan yang membolehkan bertukar kepada mazhab lain dan tidak beramal dengan satu mazhab dengan syarat pertukaran tersebut terjadi sebelum melakukan sesuatu perbuatan dan bukannya setelah melakukannya.

Ini merupakan pendapat yang dipegang oleh Imam al-Haramain al-Juwaini (guru Imam al-Ghazali). Mereka berpendapat perbuatan menukar mazhab setelah suatu perkara berlaku hanya merupakan alasan untuk menurut hawa nafsu.

[4] Golongan yang mengatakan tidak wajib beramal dengan satu mazhab dan boleh bertukar mazhab dengan syarat pertukaran tersebut karena mengikuti dalil yang lebih kuat.

Menurut golongan ini, jika pertukaran mazhab bukan karena mengikuti dalil yang kuat, walaupun perbuatan itu boleh ditarjihkan dengan maslahah, qiyas, dan maqasid, maka ia tidak dibenarkan dan hukumnya adalah haram. Alasan mereka, perbuatan menukar mazhab tanpa mengikuti dalil yang kuat adalah sama dengan mempermainkan urusan agama. Ini adalah pendapat Qaddumi al-Hanafi, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

[5] Golongan yang mengatakan boleh mengambil pendapat mazhab lain jika pendapat lain yang diikuti itu tidak bertentangan dengan mazhab yang sedang diamalkan oleh pelaku tersebut. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut, maka hukumnya menjadi haram.

Ini adalah pendapat al-’Izz bin Abdul Salam yang bermazhab Syafie.

[6] Golongan yang tidak mewajibkan beramal dengan suatu mazhab, akan tetapi menetapkan tiga syarat untuk beramal dengan pendapat dari mazhab lain:

  1. Pendapat-pendapat yang diambil itu tidak menyalahi ijmak.
  2. Meyakini bahwa imam yang bakalan diikuti pendapatnya itu lebih afdal untuk diikuti
  3. Tidak mengambil rukhsah (keringanan) dari setiap mazhab untuk menuruti hawa nafsu

Ini adalah pendapat Yahaya al-Zannati dari Mazhab Maliki dan juga Ibn Daqiq al-’Id dari Mazhab Syafie.

No comments:

Post a Comment